Szkolny Konkurs z okazji Roku Romantyzmu Polskiego

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Szkolnym Konkursie z okazji Roku Romantyzmu Polskiego zwanym niżej konkursem w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach.
 3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, nauczyciele języka polskiego: Magdalena Dec, Beata Kamińska.
 4. Cel Konkursu jest:
  – upowszechnienie wiedzy o romantyzmie polskim, życiu i twórczości czołowych romantyków,
  – popularyzacja czytelnictwa,
  – rozwijanie zainteresowań historią i kulturą narodową,
  – podnoszenie kompetencji językowych i literackich,
  – wyzwalanie inwencji twórczej inspirowanej romantyzmem,
  – rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,
  – motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności.
 • Warunki uczestnictwa
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa.
 • Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach tematycznych: literackiej i plastycznej. W każdej z nich uczestnik może zgłosić tylko jedną autorską pracę, która nigdy dotąd nie była publikowana, rozpowszechniana i nie była zgłaszana w innych konkursach.

W kategorii literackiej uczestnik samodzielnie przygotowuje pracę inspirowaną romantyzmem w szczególności twórczością polskich pisarzy i poetów. Praca może mieć charakter opowiadania, utworu poetyckiego, ballady, reportażu, itp. Nie powinna ona przekraczać 6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego formatu A4. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz autora i tytuł utworu, będącego źródłem inspiracji.

W kategorii plastycznej uczestnik samodzielnie przygotowuje pracę inspirowaną twórczością polskich romantyków, dowolną techniką w rozmiarze nie mniejszym niż format A4. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz autora i tytuł utworu, będącego źródłem inspiracji.

 • Termin składania prac – 22 XII 2022r. Prace przyjmują nauczyciele języka polskiego. Do prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika – zał. nr 1. Uczestnik konkursu, który nie jest pełnoletni, do zgłoszenia dołącza uzupełniony formularz zgody rodziców – zał. nr 2.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 • Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

4. Nagrody i termin rozstrzygnięcia wyników konkursu

 • Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród w styczniu 2023 r.
 • Komisja konkursowa ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach dla laureatów  I, II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.

5. Ustalenia końcowe

 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Koordynatorki konkursu: Magdalena Dec (magdadec111gmail.com), Beata Kamińska (beata.kamyk@wp.pl).