Projekty unijne

„Nowe kwalifikacje”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Beneficjent: Powiat Lubelski
Koszty ogółem: 4 342 296,50 zł
Wkład

Projekt unijny 2018/19

Zakończenie projektu: „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 
Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne
Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017