Kierowca mechanik

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:

  • przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
  • oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej) oraz prowadzisz i obsługujesz pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej do prowadzenia pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii C.

Uwaga: Osoba posiadająca kwalifikację wstępną może kierować pojazdem, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C mając ukończone 18 lat (bez kwalifikacji wstępnej minimalny wiek wynosi 21 lat, przy czym aby można było wykonywać zawód kierowcy należy dodatkowo ukończyć kurs dokształcający w zakresie przewozu rzeczy (280 godzin zajęć teoretycznych + 20 godzin jazdy i zdać egzamin z kwalifikacji wstępnej).

Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

Po ukończeniu SBIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, gdzie masz możliwość zdobycia tytułu technika transportu drogowego 311927 oraz uzyskania świadectwa dojrzałości

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia