Egzamin zawodowy - poprawkowy

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły

Deklaracja


 
Nauczanie zdalne

PLATFORMA ZSTR.MOODLE

1. Nauczanie zdalne prowadzone jest od dnia 25.03.2020 do 08.04.2020

2. Głównym sposobem komunikacji jest: platforma moodle zstrpiotrowice, strona internetowa szkoły, oficjalny profil szkoły na FB; emaile nauczycieli podane w materiałach dla uczniów; komunikatory, internetowe, telefon.

3. Podczas nauczania zdalnego uczniowie będą oceniani.

4. Uczestnictwo ucznia w zajęciach zdalnych oraz wykonywanie zadanych poleceń jest obowiązkowe. (wyjątkiem są: problemy techniczny lub inne (prosimy o kontakt email z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub z wychowawcą klasy )

5. Obowiązkiem ucznia jest codzienne sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły; odczytywanie i odpisywanie na wiadomości od nauczycieli

6. Rodzice i uczniowie mogą się konsultować z nauczycielami poprzez emaile lub za pośrednictwem wychowawcy klasy.

7. O wszelkich problemach z dostępnością do lekcji zdalnych uczeń czy rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany poinformować wychowawcę klasy.

 


Zadania z fizyki, biologii i matematyki - poszukaj swoją klasę w tabelce ....

Zadania z fizyki, biologii i matematyki - cz. 2

Zadania z fizyki, biologii i matematyki - cz. 3Dodatkowy materiał w załączniku


UWAGI do uczniów od pani M. Teter

Zadania z matematyki od pani M. Teter

Zadania z matematyki od pani M. Teter. cz. 2


BHP zadanie do wykonania;   materiały


Geografia dla klasy I TA i I TB

Geografia dla klasy I TA i I TB cz. 2

Geografia dla klasy III TMR

Geografia dla klasy II TMR Materiały


Historia - klasy po gimnazjum

Historia 2


Przedmioty zawodowe - klasa I TS, II TS, III TS, I BS, III BS

Przedmioty zawodowe - cz. 2 - klasy jak wyżej

Przedmioty zawodowe cz. 3 - klasy jak wyżej


Przedmioty zawodowe - technik hotelarstwa od pani J. Górczyńskiej - Świtaj cz. 1

Przedmioty zawodowe od pani J. Górczyńskiej cz. 2: Klasa I TH; Klasa ITA; klasa II TH; klasa II TH; klasa II TH; klasa II TH; klasa III TH; klasa III TH

Przedmioty zawodowe od pani J. Górczyńskiej cz. 3: Klasa II TH; załącznik 1; załącznik 2; załącznik 3

Przedmioty zawodowe - technik hotelarstwa od pani J. Rozdzialik


Chemia - klasa I TS, I TMR, I TH


Zagadnienia z przedmiotów zawodowych: PKM, PBM, podstawy elektrotechniki i elektroniki, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Zagadnnenia z przedmiotów zawodowych (przedmioty jak wyżej) - cz. 2


Przepisy ruchu drogowego

Rysunek techniczny dla I TA

Przepisy ruchu drogowego 2


Religia  - I TS; I TMR, I BSg i III BS cz. 1

Religia - I TS, I TMR, I BSg i III BS cz. 2

Religia - cz. 3

Religia - cz. 4


EDB cz. 1

EDB cz. 2 - dla klas po gimnazjum

EDB - wszystkie klasy

EDB - cz. 3 - dla klas po gimnazjum

EDB - klasa I TA

EDB - klasa I TB, I BSp i I BSg

EDB - klasa I TS, I TH, I TMR i I BSg - cz. 4


J. polski

Klasy maturalne 1

Klasy matualne 2

Klasy maturalne 3

Klasy maturalne 4

Klasy maturalne - antyk

Klasy maturalne - bibilia

Wyniki dla klasy IV TMR

Wyniki dla klasy IV TS i IV TG

Klasa I BS po gimnazjum

Klasa I TH i I TS

Klasa I TA


Wiedza o społeczeństwie


Wychowanie fizyczne od pana M. Bieleckiego


Język rosyjski i wiedza o kulturze

Język rosyjski i wiedza o kulturze cz.2


Matematyka - IV TG

Matematyka - III TS i III TG


Język rosyjski - klasa I TS; IV TS i IV TMR


Zajęcia warsztatowe II TMR od Z. Cajzera


Zajęcia warsztatowe III TMR od Z. Cajzera


Język angielski od p. S. Adamczyk cz. 1


Język angielski od p. S. Adamczyk cz. 2


Język angielski od p. S. Adamczyk cz. 3


 

Zajęcia warsztatowe od p. A. Kawałka II TS Naprawa zespołów i podzespołów ps.- Jak wymienić głowicę?. Regeneracja głowic. Diagnostyka zespołów i podzespołów ps. - diagnostyka układu zapłonowego

Zajęcia warsztatowe od p. A Kawałka - I BRg (30.03) - Temat: Bezpieczne posługiwanie się  mechanizmami tokarki i frezarki


Zajęcia warsztatowe od p. P. Tetera - klasa III BS

 Zajęcia warsztatowe od p. P. Tetera - klasa I TA i I TB


Religia od pana P. Sokołowskiego

Religia - Klasa I TH


 Język polski od pani M. Dec

Klasa I BSp

Klasa ITB

Klasa I TMR

Klasa II TG

Klasa II TMR

Klasa II TS

Klasa III TMR

Klasa III TS

Klasa III BS


 Wszystkie przedmioty od pani B. Budziłowicz

Wszystkie przedmioty od pani B. Budziłowicz cz. 2


 Język angielski od pani K. Suchańskiej

Klasa III TG

Klasa IV TG

Klasa IV TMR

Klasa III TH

Klasa III BS


 Filozofia


  Język angielski od pana T. Suchańskiego


 Wychowanie fizyczne od pana S. Lisa


  Matematyka - IV TMR i IV TS


Informatyka I TA; I TB i I BSp


Informatyka I TS, I TMR, I TH i I BSg


 Konkurs z informatyka dla klas piewszych


 

 

 

 
UWAGA !!!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 08 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

 

Zalecenia Starosty Lubelskiego


 Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 
Kolejna wizyta wolontariuszy z naszej szkoły w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Dnia 4 marca 2020 r. – 8 wolontariuszy z kl. I TB i I TH zaangażowało się w pomoc na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Na miejscu czekała na nich Pani Agnieszka Jarzyna, pracownik PR placówki, która opowiadała m.in. o formach pomocy, jakiej Hospicjum udziela swoim podopiecznym. Nasi uczniowie zaangażowani zostali do pracy biurowej. Ich zadaniem było przygotowanie wizytówek, które będą zachęcać do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz Hospicjum. Ponieważ zadanie zostało wykonane nadzwyczaj sprawnie, nasi wolontariusze zajęli się pieczętowaniem kopert, w których zostaną wysłane materiały informacyjne dla instytucji, kontrahentów i przyjaciół Hospicjum.

Przy okazji wizyty w Hospicjum przywieźliśmy kolejną partię plastikowych zakrętek. Od dłuższego czasu zbieramy je w szkole i internacie w ramach „Zakręconej akcji”. Pani Agnieszka Jarzyna wskazała, że zakrętki są przekazywane do firmy recyklingowej, a otrzymane w ten sposób środki zostają przeznaczone dla podopiecznych Hospicjum i ich rodzin na wakacyjne wyjazdy.

Składamy serdeczne podziękowania dla uczniów za ich wkład i zaangażowanie na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 132