Projekt unijny 2018/19

Zakończenie projektu: „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 
Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne
Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r. 
Beneficjent: Powiat Lubelski 
Wartość Projektu:  629 960,00 zł 
Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł
Budżet Państwa: 62 994,00 zł 

Celem projektu pn. „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” było zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.  Dominujący zakres interwencji to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.   Działania w zakresie  projektu były realizowane poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno – przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto udzielono doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   Projekt zakładał tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz pracowni ICT.   W ramach projektu:
– wyposażono szkolne pracownie w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D
– zakupiono podręczniki dla uczniów do zajęć z języka angielskiego i matematyki. Uczestnicy projektu otrzymali również materiały pomocnicze. 

W Naszej Szkole dla uczniów były realizowane następujące zadania:
– zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dwóch dziesięcioosobowych grup w wymiarze 35 godzin/grupa;
 – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dziesięcioosobowej grupy w wymiarze 35 godzin/grupa;
– grupowe (4 grupy po 10 osób) doradztwo edukacyjno – zawodowe w wymiarze 9 godzin/grupa; 
– indywidualne konsultacje psychologiczne dla 10 osób w wymiarze 4 godziny/osoba.     

Ponadto, w ramach ”Kreatywnej edukacji w Powiecie Lubelskim” dziesięcioro nauczycieli z Naszego Zespołu wzięło udział w różnych szkoleniach (w wymiarze 16 lub 32 godziny), tj.: „Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT”, „Innowacje w edukacji”, „Nauczanie metodą eksperymentu”, „Nauka programowania” , „Pedagogika specjalna”.

Ponadto informujemy, iż w sali H2 w której odbywały się zajęcia z projektu „Kreatywna edukacja w Powiecie Lubelskim” uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych, pod nadzorem wychowawcy dyżurującego w internacie lub innego nauczyciela mogą korzystać z laptopów i drukarek 3D.


„Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

W naszej szkole obecnie prowadzony jest dziewięciogodzinny cykl zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach realizowanego w szkole projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”. Uczestnikami obecnej edycji są chętni uczniowie I, II lub III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Samochodowego. Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmiany decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających pogłębianie poznawania samego siebie, analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji oraz własnej wiedzy, rozwijanie kompetencji społecznych sprzyjających efektywnemu funkcjonowaniu w sytuacjach zawodowych, wsparcie uczniów w sytuacji wyboru, kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa na rynku pracy, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy i mobilności zawodowej oraz uczenia się przez całe życie i uczestnictwa w całożyciowym poradnictwie kariery.

Poprzednio, w pierwszej turze takiego przedsięwzięcia uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa chłopców uczących się obecnie w III klasie Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W drugiej i trzeciej turze doradztwa edukacyjno zawodowego udział brały również dziesięcioosobowe grupy uczniów uczących się  w Technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik architektury krajobrazu.

Oprócz doradztwa edukacyjno – zawodowego w tym semestrze dla 10 uczniów z Technikum Mechanizacji Rolnictwa odbywały się zajęcia wyrównawcze z matematyki.

W miesiącu maju odbędą się ostatnie, (rozpoczęte w styczniu) konsultacje psychologiczne dla 5 osób, które w tym semestrze uczestniczyły w comiesięcznych, indywidualnych spotkania z panią psycholog.

                                                                                  Małgorzata Pruchnicka


„Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

W naszej szkole obecnie prowadzony jest dziewięciogodzinny cykl zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach realizowanego w szkole projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”. Uczestnikami obecnej edycji są uczennice I i II klasy Technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik architektury krajobrazu.

Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmiany decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających pogłębianie poznawania samego siebie, analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji oraz własnej wiedzy, rozwijanie kompetencji społecznych sprzyjających efektywnemu funkcjonowaniu w sytuacjach zawodowych, wsparcie uczniów w sytuacji wyboru, kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa na rynku pracy, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy i mobilności zawodowej oraz uczenia się przez całe życie i uczestnictwa w całożyciowym poradnictwie kariery.


W poprzednim roku szkolnym, w pierwszej turze takiego przedsięwzięcia uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa chłopców uczących się obecnie w III klasie Technikum Mechanizacji Rolnictwa, w drugiej również dziesięcioosobowa grupa uczących się obecnie w klasie III i IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik architektury krajobrazu.

W obecnym roku szkolnym, oprócz grupowego doradztwa edukacyjno – zawodowego, pięć osób korzysta z cyklu indywidualnych spotkań (wrzesień – grudzień) z psychologiem, p. Iwoną Misztal.

W 2019 roku odbędą się 35 –godzinne zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dziesięciu uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa, a także również pięć kolejnych osób z naszego Zespołu Szkół będzie mogło skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych z p. Misztal. Niebawem rozpoczniemy rekrutację do tychże zajęć, a do udziału w nich już dziś Was- Drodzy Uczniowie- serdecznie zapraszam.

Małgorzata Pruchnicka


 W latach 2017 – 2019 w naszej szkole będziemy realizować razem z Powiatem Lubelskim dwa kolejne projekty unijne pod nazwami: „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” oraz „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”.

Dla uczniów proponujemy następujące działania:

Kurs na prawo jazdy kategorii B

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E

Kurs spawacza metodą MIG MAG

Kurs spawacza metodą TIG

Kurs ECDL Core

Staże i praktyki

Kurs – operator drona

Kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT

Zajęcia „Akademia Techniki Motoryzacyjnej” oraz wyjazd na Targi Motoryzacyjne w Poznaniu i do zakładu produkującego pojazdy

Zajęcia z języka angielskiego i matematyki.