„Nowe kwalifikacje”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Beneficjent: Powiat Lubelski
Koszty ogółem: 4 342 296,50 zł
Wkład własny: 434 230,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 780 uczniów, wzrost kompetencji  79 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzrost jakości kształcenia w 5 szkołach zawodowych. Cel ten zostanie osiągnęty poprzez realizację zajęć specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

Cel projektu bardzo dobrze wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie„.

Dominujący zakres interwencji w projekcie koncentruje się wokół lepszego dopasowania systemów kształcenia       i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programu nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Zadania przewidziane w ramach projektu to:

  • Wsparcie dla nauczycieli w postaci studiów podyplomowych – np.: administrowanie systemami komputerowymi, tworzenie aplikacji mobilnych i kursów – np.: diagnostyka samochodowa, administrowanie Linuxa, SEP,
  • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – np.: robotyka, grafika komputerowa, programowanie, kursy motoryzacyjne,
  • Kursy kwalifikacyjne dla uczniów – np.: operator drona, prawo jazdy kat. B+E,
  • Staże uczniowskie, podczas których uczniowie będą mogli zyskać praktyczne umiejętności, zapoznać się z nowymi technologiami oraz nauczyć się własnego systemu organizacji pracy.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziane jest doposażenie pracowni: motoryzacyjnej, informatycznej, gastronomicznej, pszczelarskiej.

Szkoły biorące udział w projekcie to:

·         Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie

·         Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach

·         Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego – Technikum Pszczelarskie im. Zofii  i  Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli   

·         Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach

·         Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach

Wsparcie oferowane w ramach projektu ma charakter bezpłatny i stanowi bardzo dobre uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

ówne rezultaty przewidziane w ramach projektu:

76 – liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

5 – liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS.

340 – liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

700 – liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu.

Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest
Pan/i Aneta Klimek

Od 01 listopada 2020 r. w naszej szkole realizujemy kolejny projekt unijny pt. „Nowe kwalifikacje”

Wsparcie dla nauczycieli w ramach projektu to:
Kursy:
1. „Diagnostyka samochodowa”
2. „SEP G1”
3. „Operator obrabiarki sterowanej numerycznie”
4. „Kompetencje cyfrowe ECCC DigComp”
Wizyta w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Wsparcie dla uczniów:
1. Poszerzanie horyzontów smaków: Smaki regionu + Kuchnia lubelska + Kuchnia molekularna – 20 osób
2. Akademia Techniki Motoryzacyjnej – 10 osób
3. Grafika komputerowa ECCC CS  – 20 osób
4. Spawacz MG, MAG, TIG – 20 osób
5. Prawo jazdy kat. B – 20 osób
6. Staże uczniowskie – 30 osób